DIY Hair Growth Shampoo - Rosemary, Lemon & Vitamin E